Betyg och bedömning

Bedömning och betyg

Legitimerade lärare anger omdömen på elevers uppvisade färdighets- och kunskapsnivåer i förhållande till statliga kunskapskrav varje termin. Genom formativ bedömning får eleverna regelbunden odaltande återkoppling med framåtsyftande kommentarer. Vi, liksom övriga skolor, ger terminsbetyg från höstterminen i åk 6 och uppåt. Det sista betyget vi ger på vårterminen i åk 9 är ett slutbetyg och skall ge en samlad bild. Alla övriga betyg speglar den aktuella terminen – man höjer/sänker inte betyg, utan varje termin ges nytt betyg – men här skall läraren också samtidigt ta i beaktande all information om elevens kunskaper som eleven har uppvisat till och med betygstillfället.