Betyg och bedömning

Bedömning och betyg

Legitimerade lärare anger omdömen på elevers uppvisade färdighets- och kunskapsnivåer i förhållande till statliga kunskapskrav varje termin. 

I slutet av varje termin från och med årskurs 6 får elever terminsbetyg i de ämnen eleven har fått undervisning i den aktuella terminen. I slutet av vårterminen i årskurs 9 får eleverna sitt slutbetyg, och det är med slutbetyget i årskurs 9 som eleverna söker in till gymnasieskolan.

Betygen som sätts i slutet av varje termin från höstterminen i årskurs 6 upp till höstterminen i årskurs 9 kallas för terminsbetyg. Då görs bedömningen utifrån de kunskaper en elev visat fram till betygstillfället, i förhållande till kunskapskraven i årskurs 6 eller 9.

Alla övriga betyg speglar den aktuella terminen – man höjer/sänker inte betyg, utan varje termin ges nytt betyg. Läraren vid betygssättningen beakta all tillgänglig information om elevens kunskaper och göra en allsidig utvärdering i förhållande till kunskapskraven. Om en elev har genomfört ett nationellt prov ska resultatet på provet särskilt beaktas när läraren allsidigt utvärderar elevens kunskaper vid betygssättningen.

Slutbetyg får eleverna i slutet av våren i årskurs 9, eller när ett ämne har avslutats. Vid betygssättningen i slutet av vårterminen i årskurs 6 sätts betyget utifrån kunskapskraven för årskurs 6. När slutbetyg sätts i slutet av vårterminen i årskurs 9 sätts betyget utifrån kunskapskraven för årskurs 9.

Det finns kunskapskrav för fem betygssteg, A–E, varav A, C och E är preciserade. Kunskapskraven för betygen B och D innebär att elevens kunskaper ska motsvara det underliggande kunskapskravet och till övervägande del det som beskrivs i överliggande kunskapskrav. Betyget F står för ett icke godkänt resultat. Om läraren saknar underlag för att göra en bedömning av en elevs kunskaper, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg.

2019-01-18