Betyg och bedömning

Bedömning och betyg

Legitimerade lärare anger omdömen på elevers uppvisade färdighets- och kunskapsnivåer i förhållande till statliga kunskapskrav varje termin. Genom formativ bedömning får eleverna regelbunden odaltande återkoppling med framåtsyftande kommentarer. Vi, liksom övriga skolor, ger terminsbetyg från höstterminen i åk 6 och uppåt. Det sista betyget vi ger på vårterminen i åk 9 är ett slutbetyg och skall ge en samlad bild. Alla övriga betyg speglar den aktuella terminen – man höjer/sänker inte betyg, utan varje termin ges nytt betyg – men här skall läraren också samtidigt ta i beaktande all information om elevens kunskaper som eleven har uppvisat till och med betygstillfället. Betyg kan vara viktiga, men beakta också att det viktiga måste vara att studera och göra sitt bästa.