Utgångspunkter & Ansvar

Vårt arbete utgår förstås från nationella styrdokument som skollag och läroplan, samt självklart Huddinges pedagogiska plattform, vilka vi följer efter bästa förmåga. Glömstaskolan rustar eleverna med kunskaper och förmågor för att kunna leva hållbart och i balans. Vår vision är att alla elever ska utvecklas och nå sin fulla potential genom ett holistiskt perspektiv på lärande och utveckling. Lärande och utveckling kräver motivation. Vi anser att grunden till motivation är att allt vi gör är begripligt och meningsfullt. Vi jobbar medvetet med att förklara varför och i vilket syfte vi väljer innehåll och arbetsformer.

Vår värdegrund baseras på ett förhållningssätt som är nära, nyfiket, nytänkande. Ett undersökande och frågande förhållningssätt är grunden i en lärande organisation Vi tar vara på varandras erfarenheter och kompetenser i förtroendefulla relationer.

Verksamhetens fyra hörnstenar är kommunikation, kollaboration, kreativitet och kritiskt tänkande. Detta är fyra viktiga förmågor att träna för att möta utmaningar i en alltmer globaliserad och digitaliserad värld. Skolans arbetssätt, organisation och lärmiljöer gestaltar detta i sitt kulturskapande.

Detta innebär också att du inte självklart känner igen dig om du jämför med den skola du själv gick i på 1900-talet, eller med andra skolor. Vi är med och skapar framtiden! Vi kan inte göra både-och, skolutveckling idag handlar mer om att plocka bort än att lägga till. Russinplockande undanbedes!

Ett val av Glömstaskolan är ett val att visa oss tillit och ge oss mandat att utifrån professionella bedömningar och ett pedagogiskt tolkningsföreträde undervisa, tillrättavisa och organisera en hållbar skola för varje elev.

Ansvar

Ansvar är något man har, något man tar, något man ger och något man får – och något vi alla ständigt kan lära oss hantera bättre och bättre. Vi odlar en ansvarskultur utifrån läroplanens skrivningar om ansvar utifrån stigande ålder och mognad. Modellen till höger har vi lånat från John Steinberg. Till vänster återfinns den ena personens/funktionens ansvar, till höger den andres. I mitten finns det gemensamma ansvaret. “Den ena” kan exempelvis vara läraren och “den andre” eleven, men det kan lika gärna handla om “skolan” och “hemmet”, “läraren” och “föräldern”, “vårdnadshavare 1” och “vårdnadshavare 2”, “rektor” och “lärare”, “socialpedagog”…

Det är viktigt att det är tydligt var ansvaret ligger och ska ligga, liksom att den som äger ansvaret också får/har/ges mandatet över det man ansvarar för. Ett ansvar här är att tydligt meddela den andre när det är något man inte mäktar med, när det är något man inte förstår, oklarheter var gränser går och liknande. Var och en måste även ta ansvar för hur egna känslor och tankar leder till handlingar. Var och en ansvarar för sina handlingar!