Trygghet, trivsel, hälsa

Likabehandling

Vår utgångspunkt är att engagerade, trygga och kompetenta vuxna med gemensamma normer som arbetar för välfungerande grupper motverkar mobbing och annan kränkande behandling. På Glömstaskolan råder nolltolerans, vi arbetar aktivt förebyggande och med de situationer som uppstår. Huddinge kommuns pedagogiska plattform och statliga styrdokument är en grund för vårt arbete, vilket beskrivs närmare i vår likabehandlingsplan.

Trygghet och trivsel är absoluta – men ej tillräckliga – förutsättningar för lärande och kunskap. Vad som konstituerar trygghet kan dock variera. Vi bygger trygghet på delvis andra sätt än vad som ofta gjorts av tradition. Varje årskurs har en tydlig hemvist, där varje elev har sitt egna skåp. Inom årskursen arbetar vi med trygghet och tillit på över tid mer hållbara sätt än att dela in i fasta klasser eller grupper. Ett antal legitimerade lärare, fritidspedagoger samt socialpedagog har ett huvudansvar för respektive årskurs, även om många lärare undervisar i fler årskurser utifrån sin ämneslegitimation. Fler vuxna och fler kamrater att förhålla sig till möjliggör större urval och bättre matchning. Förskolan har länge arbetat teambaserat, så eleverna är i allmänhet vana vid att förhålla sig till fler vuxna även om vi av tradition i skolan ofta hänvisat till ”min fröken, mitt klassrum”, även om vi ser att det knappast ger en grund för ett långsiktigt gynnsamt förhållningssätt, eller för en likvärdig skola.

När det gäller val av organisation av grupper måste ni lämna detta till vårt professionella avgörande. Det händer att vi ändrar om inom och mellan teamen på både kort och lång sikt, för att det ska bli så bra som möjligt för såväl helhet som varje del. Detta är inte självklart något vi kommunicerar till föräldrar, men självklart till eleverna.