Läromedel och Läxor

Skolans val av läromedel

Läroplanen ställer krav på alla skolor att jobba med tidsenliga digitala lärresurser i undervisningen och vi ser dem som självklar infrastruktur. Vi börjar dock inte i tekniken, utan alltid i pedagogiken och styrdokumenten. I de flesta ämnen har vi digitala läromedel och i några använder vi traditionella böcker och material – det handlar alltid om vårt professionella pedagogiska övervägande, där vi har ett pedagogiskt tolkningsföreträde. Vi ser många fördelar med digitala verktyg i undervisningen. Undervisningsmaterial kan via länkar lätt utökas och därmed ge obegränsat med bakgrundsfakta och möjlighet till olika typer av fördjupningar som kan skapa ökad förståelse. Vi kan få texter automatiskt upplästa vilket förenklar vid exempelvis dyslexi. Digitalt material kan också lätt uppdateras och vi slipper sitta med inaktuella pappersböcker när världen utanför skoldörren så snabbt förändras.

Digital kompetens är en viktig kompetens för att klara sig väl på en framtida arbetsmarknad och redan i nuvarande samhälle. Det är också ett skäl till att vi ofta använder iPads, appar och programvaror i undervisningen. Ofta sätter läraren ihop materialet i ett visst ämne i vår digitala lärplattform iTunesU. Ämnets olika lärresurser (såsom texter, filmer, länkar, bilder etc) görs lättåskådliga och lättillgängliga för våra elever, men också för föräldrarna. Vi ser att eleverna lär sig snabbare, har roligare och får en mer effektiv och kreativ skoldag med digitala lärverktyg. Som en naturlig följd av världens, och därmed också skolans, digitalisering blir källkritik och kritiskt tänkande allt viktigare att jobba med i all undervisning. Digital teknik skapar också stora möjligheter för kommunikation, kollaboration och kreativitet – men de kan även skapa stor distraktion. Vi tränar eleverna i att hantera detta inte i första hand genom att ta bort eller sätta tekniska filter, utan på att skapa medvetenhet över gynnsamma förhållningssätt och goda vanor. Vi har mandatet, ansvaret och ledarskapet för detta och räknar med ert samarbete även här.

Läxor/hemuppgifter

Eventuella läxor eller hemuppgifter handlar alltid om en professionell bedömning vilken görs av legitimerad lärare utifrån undervisningen som helhet. Eventuella läxor/hemuppgifter på Glömstaskolan ska dock vara av den karaktär att de inte kräver föräldrars förklaringar för att kunna genomföras. Vi vill också understryka att det man övar på, det blir man bra på. Ofta är det bra och stundtals nödvändigt att repetera och öva extra hemma. Samtidigt som vila och återhämtning är viktigt har Zlatan spelat många timmar boll och varit många timmar på gymmet, innan han ställer sig redo på plan.

Ibland ”flippar vi klassrummet” vilke t betyder att eleverna förbereder sig hemma genom att tex titta på en film, för att tiden i skolan skall användas mer effektivt till kommunikation, kollaboration, kreativitet och kritiskt tänkande tillsammans. Det kan även förekomma att vi arbetar på beting, och att elever som inte arbetat tillräckligt med det de behöver i skolan får ta hem och göra klart hemma. 

Att som förälder sätta sig med sitt barn hemma i lugn och ro och låta barnet få visa vad vi lär och gör i skolan gynnar också lärande.

Hej förälder! En film om kunskapssyn och lärande