Akutmedicin under skoltid

Om ditt barn är i behov av akut- eller kronisk medicinering under skoltid kan personal på skolan under rätt förutsättningar ofta vara behjälplig. Av säkerhetsskäl ansvarar skolan inte för annan, tillfällig medicinering, som ex penicillin, hostmedicin etc.

Bedömning att det handlar om ”Egenvård med hjälp” som det kallas ska ha varit gjord av behandlande legitimerad personal inom landstinget. Blanketten ”Planering av egenvård med hjälp” ska användas och lämnas till rektor (ex via socialpedagog eller chef för elevhälsan).

Rektor ska sedan godkänna och personalen som finns nära eleven ska ha fått information om och instruktion i hur läkemedlet ska ges.

Vårdnadshavare ansvarar för att medicin finns tillgänglig, inte har passerat utgångsdatum, är märkt med namn och personnummer och att en skriftlig ordination finns där medicinen förvaras.

Det är viktigt att vårdnadshavare och skolpersonal kommer överens om en säker förvaring och att all berörd personal är informerad.

2019-01-18